- само за  39.99 
       НОВА версия  »  Сеизмика 3D по EC8 и БДС + Windows 10+ адаптация + ...             Click for BIG view !
    
Проблеми решавани от системата
 1. Препроцесор за въвеждане на отделните конструктивни елементи или на цялата конструкция на сградата, като 3D.
 2. Геометрични и товарни характеристики за всеки обект.
 3. Автоматична генерация на мрежа от КЕ (възможности за контрол и редактиране).
 4. Контрол и управление на елементите от един кофражен план (връзки между елементите и прехвърляне на товарите).
 5. Изчисляване на етажни, фундаменти и смесени плочи по МКЕ без практически лимит.
 6. Изключване на опън на произволно сечение или сечения.
 7. Проверка на носеща способност на произволно сечение или сечения по БДС или EC за коси : натиск, опън и огъване.
 8. Сеизмично изследване на сгради (шайби и рамки) по норми ’87, ’07, ’10.
 9. Изчисляване на произволни по конфигурации гредостени по МКЕ.
 10. Изчисляване на рамки и комбинации с построяване покритията на надлъжната и напречната армировка от съответната комбинация – без лимит.
 11. Автоматично прехвърляне на товарите между отделните плочи с последващо оразмеряване на колоните по нива.
 12. Статика, оразмеряване и провисване за: четиристранно, тристранно подпрени (балкон), едностранно армирани и конзолни полета с точните линии на разрушение.
 13. Оразмеряване на непрекъснати греди с възможност за преразпределяне на моментите над опорите.
 14. Напрежения, оразмеряване, слягане на единични бетонови и стоманобетонови фундаменти (симетрични, несиметрични и на ъгъл) натоварени центрично с един или два момента в двете направления.
 15. Оразмеряване по БДС и EC на нецентричен натиск (симетрична, несиметрична), нецентричен опън (симетрична, несиметрична), огъване, срязване, кобилици и комбинации от тях.
 16. Проверка на провисване по БДС и EC до двойно плочогредово сечение.
 17. Чертане на “класически” кофражни и армировъчни планове. Спецификация, таблица на армировката.
 18. Чертане на работни чертежи на греди. Спецификация, таблица на армировката.
 19. Чертане на кофражни и армировъчни планове на безгредови / фундаментни плочи. Спецификация, таблица на армировката.
 20. Чертане на кофражни и армировъчни планове на гредостени. Спецификация, таблица на армировката.
 21. Създаване на библиотека от параметрично обвързани детайли за импортиране към чертаещите модули. Автоматична генерация на таблица на колоните.
 22. Библиотеки с материали (бетони и стомани) по БДС и EC.
 23. Текстов преглед на таблична информация.
 24. Графичен преглед на входни данни и резултати.
 25. Печат на графична информация и текст.
 26. Програмируем калкулатор за инженерни проблеми. Конвертор на мерни единици и дименсии.
 27. Избор на надлъжна и напречна армировка по задание.
 28. Автоматична обработка на текстови файлови за печат.
 29. Вмъкване на DXF и изход на DXF и Script.
 30. Вътрешен Тask.
 31. Поддържане на система от потребители – статистика.
 32. Възможности за конфигуриране на системата.
 33. Подробен help изцяло на български.