Търсене
                                                                                  
  - само за  39.99 
       НОВА версия  »  Сеизмика 3D по EC8 и БДС + Windows 10+ адаптация + ...             Click for BIG view !
    
Условия за ползване
replica rolex

 
ПОТРЕБИТЕЛСКО СПОРАЗУМЕНИЕ


УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ НА PCPROEKTANT.COM

МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ИЗБРОЕНИТЕ ПО-ДОЛУ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ УСЛУГИТЕ НА PCPROEKTANT.COM И АКО СТЕ СЪГЛАСЕН С ТЯХ, ОТБЕЛЕЖЕТЕ ЧЕКБОКСА 'Съгласен съм с условията на PCProektant.com'.

Настоящите УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между PCPROEKTANT.COM от една страна и потребителите на Интернет сайтове на PCPROEKTANT.COM, включително и тези които изискват регистрация на потребителско име (ID) и парола за вход.


1. УСЛОВИЯ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ


PCPROEKTANT.COM предоставя на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ следните свои услуги: достъп до информация и бази данни през интернет и/или мобилни оператори, безплатни обяви, дискусионни клубове - форуми, обяви и други, наричани за краткост УСЛУГИТЕ.

PCPROEKTANT.COM предоставя УСЛУГИТЕ при следните УСЛОВИЯ:

УСЛОВИЯТА могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. PCPROEKTANT.COM не носи отговорност, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е прочел golden goose falsas последния вариант на настоящите УСЛОВИЯ.

При използване УСЛУГИТЕ на PCPROEKTANT.COM потребителят се задължава да спазва настоящите УСЛОВИЯ, както и всички други условия, поставени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са упоменати в настоящите УСЛОВИЯ.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ СЕ СЪГЛАСЯВА С УСЛОВИЯТА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ УСЛУГИТЕ НА PCPROEKTANT.COM С НАТИСКАНЕ НА БУТОНА "СЪГЛАСЕН" И СЕ СЧИТА, ЧЕ Е ЗАПОЗНАТ С УСЛОВИЯТА, ПРИЕМА ГИ И СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ГИ СПАЗВА.


2. ОПИСАНИЕ НА УСЛУГИТЕ


ПОТРЕБИТЕЛЯТ разбира и приема обстоятелството, че УСЛУГИТЕ се предоставят "във вида, в който са" и това, че PCPROEKTANT.COM не поема никаква отговорност за навременността, изтриването, невъзможността да бъдат доставени или запазени персонални настройки или комуникации на потребителя, както и за нанесени щети, пропуснати ползи и други вреди, настъпили след, в резултата на или поради използване (или пък невъзможност за използване поради технически проблеми, профилактика, решения на replicas de relojes администратора и др.) на УСЛУГИТЕ.

За да използва УСЛУГИТЕ, ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да получи достъп до World Wide Web пряко или чрез други устройства, които имат достъп до Web базирано съдържание. Освен това ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да си осигури цялото необходимо за достъп до World Wide Web оборудване, включително компютър, модем или друго средство за достъп до Интернет мрежата. PCPROEKTANT.COM само предоставя УСЛУГИТЕ и не отговаря за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на УСЛУГИТЕ, вследствие експлоатирането на компютърното оборудване от ПОТРЕБИТЕЛЯ.


3. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ПРИ РЕГИСТРИРАНЕ


Предвид ползването на УСЛУГИТЕ на PCPROEKTANT.COM, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява:

a) да предостави вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си при попълване на регистрационната форма (наричана оттук нататък с общото наименование ЛИЧНИ ДАННИ);

б) да внася при нужда промени в тези ЛИЧНИ ДАННИ с оглед на тяхната вярност, точност, актуалност и изчерпателност.

В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ предостави фалшива, неточна, неактуална или непълна информация, PCPROEKTANT.COM има право да закрие и/или изтрие информацията за него и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои УСЛУГИ.

С оглед сигурността и защитата на личния живот на своите ПОТРЕБИТЕЛИ, PCPROEKTANT.COM уведомява родителите, че УСЛУГИТЕ са предоставени на най-широка публика и че определянето на подходящите УСЛУГИ за ползване от страна на техните деца, е тяхна отговорност.


4. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ. КОНФИДЕНЦИАЛНА ПОЛИТИКА НА PCPROEKTANT.COM


Съобразно Закона за защита на личните данни в сила от 01.01.2002 г., ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право на достъп до собствените си ЛИЧНИ ДАННИ, които е въвел или са станали достояние на PCPROEKTANT.COM при ползване от него на УСЛУГИТЕ, както и на поправка на тези ДАННИ.

Приемайки настоящите Условия ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, които са регистрирали потребителско име ID и парола изрично се съгласяват предоставените от тях ЛИЧНИ ДАННИ да бъдат обработвани отPCPROEKTANT.COM по електронен път- в случай на поискана доставка на услуга и при необходимост от помощ от служител на PCPROEKTANT.COM

Всички доброволно предоставени от ПОТРЕБИТЕЛЯ ДАННИ и други ДАННИ, които го идентифицират в процеса на ползване на УСЛУГИТЕ се съхраняват, обработват и използват от PCPROEKTANT.COM за целите на поддръжка на определени функционалности на УСЛУГАТА и за целите на рекламата.

PCPROEKTANT.COM изрично уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ, че няма лица, които могат да получават ЛИЧНИ ДАННИ на ПОТРЕБИТЕЛЯ с рекламни цели, без съгласие на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

PCPROEKTANT.COM си запазва правото да използва IP адресите на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури или за да се спазят настоящите условия.

Личната кореспонденция на потребителите е строго конфиденциална и няма да бъде нарушавана, променяна или четена без изричното съгласие и/или указание на потребителя.


5. ДОСТЪП, ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ и ПАРОЛА, СИГУРНОСТ


ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава желаните от него ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ (ID) и ПАРОЛА и достъп до УСЛУГИТЕ на PCPROEKTANT.COM, след като извърши процеса на регистрация.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ е отговорен за поддържане на конфиденциалността на получените ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ и ПАРОЛА и е изцяло отговорен за всички дейности, достъпът, до които се извършват с неговите ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ и ПАРОЛА.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да уведоми незабавно PCPROEKTANT.COM за всяко неоторизирано използване на ПОТРЕБИТЕЛСКОТО си ИМЕ и ПАРОЛА или за всяко друго нарушаване на сигурността; да прекратява достъпа до УСЛУГИТЕ (log off) в края на всяка сесия (след използването им).

В случай на загубване (забравяне) на ПАРОЛАТА, PCPROEKTANT.COM ще генерира автоматично нови на регистрираната от ПОТРЕБИТЕЛЯ електронна поща.

PCPROEKTANT.COM не носи отговорност за каквито и да е щети и загуби, възникнали поради неспазване на разпоредбите на настоящата точка.


6. ПОВЕДЕНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ


ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на УСЛУГИТЕ разбират, че информацията, данните, публикуваните мнения, текст, софтуер, фотоси или всякакви други материали (наречени общо по-нататък "СЪДЪРЖАНИЕ"), които стават публично достояние или се предават конфиденциално, са отговорност единствено на човека, който генерира това СЪДЪРЖАНИЕ.
ПОТРЕБИТЕЛЯТ, ползващ УСЛУГАТА е изцяло отговорен за изпращаното по електронна поща или предавано по друг начин чрез УСЛУГАТА СЪДЪРЖАНИЕ. PCPROEKTANT.COM не контролира СЪДЪРЖАНИЕТО, изпращано и разпространявано чрез УСЛУГИТЕ и по този начин не гарантира точността, целостта, верността или характера на това СЪДЪРЖАНИЕ.

Използвайки Услугите, ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да срещне СЪДЪРЖАНИЕ, което има обиден, неприличен или неприемлив характер. При никакви обстоятелства PCPROEKTANT.COM няма да отговаря за каквото и да е СЪДЪРЖАНИЕ, създадено от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, включително за грешки и пропуски в него и/или за каквито и да са щети и вреди от всякакъв характер, произтекли в резултат на използване на СЪДЪРЖАНИЕТО, изложено, публикувано, изпратено или предадено по някакъв друг начин чрез УСЛУГИТЕ.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да НЕ използва УСЛУГИТЕ на PCPROEKTANT.COM, за да:

а) формулира, изпраща или предава по някакъв друг начин СЪДЪРЖАНИЕ, което е незаконно, вредно, заплашващо, обиждащо, предизвикващо безпокойство, нараняващо, дискредитиращо, вулгарно, неприлично, клеветящо, нарушаващо конфиденциалността на другия или неприемливо от гледна точка на расови, етнически или други причини;

б) причинява вреда на децата по какъвто и да е начин;

в) се представя за човек или група хора, включително и, но не само за: представител на PCPROEKTANT.COM, лидер на форум, указател или хост, както и по друг начин да заблуждава относно принадлежността си към група хора или отделен човек;

г) фалшифицира хедъри или по друг начин да манипулира идентификационните средства с цел да се завоалира произходът на Съдържание, предавано чрез УСЛУГИТЕ;

д) да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин СЪДЪРЖАНИЕ, за което няма право да предава по закон или в резултат на други договорни или поверителни отношения (като вътрешна информация, конфиденциална информация или информация относно нечия собственост, получена в резултат на наемни отношения, или която е предмет на споразумения за не разгласяване);

е) да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин СЪДЪРЖАНИЕ, което нарушава каквото и да е патентно, търговско, авторско или друго право на собственост ("ПРАВА ") на която и да е страна, включително и като не ангажира повече от 24 часа без да ползва към някоя услуга поддомейни или домейни, правата, за чието ползване, принадлежат на PCPROEKTANT.COM;

ж) да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин неразрешени рекламни материали, junk mail, spam, "верижни писма", пренасочени с alias или редирект поддомейни, "пирамидални схеми" или други форми за привличане на клиенти;

з) да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин материали, съдържащи компютърни вируси или други компютърни кодове, файлове или програми, предназначени да прекъсват, разстройват или ограничават функционирането на компютърен софтуер, хардуер или телекомуникационно оборудване;

и) да нарушава нормалната работа на другите ползватели на УСЛУГАТА, включително и ако не я ползва, да въздейства по какъвто и да е друг начин, който влияе отрицателно върху възможността на другите ползватели да участвуват в обмен в реално време;

к) да пречи за предоставяне на УСЛУГИТЕ или нарушава работата на сървъри или мрежи, свързани с услугите, да не се спазват изискванията, процедурите, политиката или разпоредбите на мрежите, свързани с УСЛУГАТА;

л) да нарушава преднамерено или непреднамерено местни, национални или международни закони;

м) да преследва или по друг начин да безпокои друг ПОТРЕБИТЕЛ;

н) да събира и използва неправомерно персонална информация за други потребители.


7. ДРУГИ replicas watches


PCPROEKTANT.COM има право да променя технологията и дизайна на предоставяните УСЛУГИ без предварително известяване.

PCPROEKTANT.COM си запазва правото да изпраща на своите потребители системни съобщения, свързани с нови УСЛУГИ или с промени в условията и начините за използване на сегашните УСЛУГИ.

Относно съдържанието на всички реклами, фигуриращи в сайта на PCPROEKTANT.COM, както и за запазените търговски марки, които те касаят, отговорност носят единствено рекламодателите.
PCPROEKTANT.COM си запазва правото да изтрие създадено от ПОТРЕБИТЕЛЯ потребителско име, ако последният не бъде използван в продължение на 3 месеца и няма активни услуги. При необходимост от уведомление и в случай, че потребителят е
оставил некоректен адрес за контакти, уведомлението се счита за връчено, без PCPROEKTANT.COM да има задължението да издирва други негови контакти.
Предвид международния характер на мрежата Интернет и че PCPROEKTANT.COM е свързан с тази мрежа, PCPROEKTANT.COM не гарантира, че потокът информация към и от PCPROEKTANT.COM няма да бъде следен и записван от трети страни.

Координатите на PCPROEKTANT.COM са следните:

Следва адрес на поддържащият екип.
E-mail: mail@PCProektant.com

Последна актуализация на 12.12.2008 г.