- само за  39.99 
       НОВА версия  »  Сеизмика 3D по EC8 и БДС + Windows 10+ адаптация + ...             Click for BIG view !
    
PCP Модули

 

 

reloj rolex imitacion


Общи модули
Вход на обекти – графичен вход на цяла конструкция в 3D, както и за въвеждане на отделни обекти (кофражни планове, плочи по МКЕ, рамки, шайби и др.) за самостоятелна работа. Възможност за изчисляване на геометричните и тежестни характеристики на всеки обект.
Генерация на мрежа – автоматично генериране на мрежа с последваща пълна редакция и контрол на възли, елементи, гранични условия, товари и др.

 Хоризонтални обекти
Кофражен план – управление и контрол при изчислението на определен кофражен план. Автоматично прехвърляне на товарите между елементите. Справки за взаимовръзките и товарите на всеки етап от изчислението.
Плочи по МКЕ – изчисление на фундаментни, етажни и смесени плочи по МКЕ (триъгълни с 3x3 и 3x6 неизвестни за елемент).
Изключване на опън – изключване на опън при кос натиск под произволен или произволни контури.
Оразмеряване на сечения – оразмеряване (косо огъване, кос натиск и кос опън) на произволно или произволни сечения по БДС и EC.

 Вертикални обекти
Сеизмично изследване – сеизмично изследване на сгради по Норми до етап разрезни усилия на всяко етажно ниво (за всяка форма и гранични) за всеки елемент (шайба и/или шайба с отвори т.е. рамка с 'безкрайно' корави зони), отчитайки транслация, ротация и PD-ефект (т.е. коригира получената етажна сила по правилник).
Гредостени – изчисление на гредостени по МКЕ (триъгълни с 3x2 за елемент).
Рамки – изчисляване на рамки, възможност за комбиниране на разрезните усилия с достигане до обвивка за необходимата армировка върху рамката.
Общо оразмеряване – формиране на таблица на нивата. Таблично оразмеряване на колони по нива, шайби и рамки от сеизмично изследване.

 Базови модули
Полета – изчислява четиристранно и тристранно (с конзола) подпрени полета, едностранно армирани и конзолни - статика, оразмеряване и провисване.
Греди – изчислява непрекъснати греди с конзолен, свободен и запънат край. Възможност за преразпределение (задаване) на опорните моменти.
Фундаменти – изчислява бетонни и стоманобетонни единични фундаменти (симетрично и несиметрично развити), натоварени центрично или нецентрично (на единично и двойно огъване).
Оразмеряване – изчислява стоманобетонно сечение на огъване, срязване, усукване, натиск, опън, кобилици и комбинации от тях.
 Провисване – изчислява стоманобетонно сечение (правоъгълно, плочогредово, обратно плочогредов, 2Т-сечение), отчита евентуалната поява на пукнатини.

 Модули за изчертаване
Кофражен план – генерира 'класически' кофражен и армировъчен план. Спецификация на армировка, таблица с фигури за заготовката ù.
Греди – генерира евентуално решени преди това греди в чертеж. Спецификация на армировка, таблица с фигури за заготовката ù.
Плочи по МКЕ – генерира 'безгредов' кофражен и армировъчен/зони план. Контрол на продънването. Спецификация на армировка, таблица с фигури за заготовката ù.
Гредостени – генерира кофражен и армировъчен/зони план. Спецификация на армировка, таблица с фигури за заготовката ù.
Детайли – създава библиотека с визуално програмирани и параметрично обвързани детайли за последващо добавяне към чертежи.
PCPcad – Пълно функционална CAD среда с поддръжка на DPF/DWG/DXF формати. Безплатно
CAD таблица (plugin) – автоматична генерация на таблици в CAD среда. Безплатно
Кофражен/Армировъчен план (plugin) – автоматично (обектно ориентирано) изчертаване на кофражни и армировъчни планове. Възможност за създаване на потребителски библиотеки от елементи за последващо използуване. Ново

 Модули за материали
Състав на бетона – определя състава на бетона по метода на последователните приближения (плътните обеми).
Контрол на бетона – контрол и оценка якостта на бетон за доказване принадлежността му към определен клас B.
Бетони-характеристики – база данни от 50 (БДС - B) + 50 (EC- C) класа бетони с възможност за въвеждане, триене и редактиране на всяка въведена характеристика.
Стомани-характеристики – база данни от 50 (БДС - A) + 50 (EC- A) класа стомани с възможност за въвеждане, триене и редактиране на всяка въведена характеристика. Възможност за редактиране на диаметри при работа със стомана.
Профили – преглед на въведени стандарти/категории профили по видове/групи. Възможност за дабавяне на нови.
Характеристики – преглед на въведени характеристики (име, обемна плътност, коефициент на топлопроводност, специфична топлоемкост, коефициент на топлоусвояване, коефициент на паропроницаемост) на материали. Възможност за добавяне на нови.
Температури – изчислява температурни полета по МКР за зададен детайл или разрез (вертикален, хоризонтален) на конструкция.

 Служебни модули
Преглед графика-ревю – модул за 3D преглед (схема, опори, натоварване, диаграми, изолинии, повърхнини, разрези и др.).
Преглед на текст – диалог за автоматично преглеждане или редактиране на текстов файл.
Принтер – модул за графичен преглед и разпечатване на кадри и резултати (текстови файлове).
Калкулатор – програмируем и обикновен калкулатор за проектанта-конструктор. Конвертор.
Армировка-бройки/площ – диалог за преглед и контрол на въведена армировка (площ, cm2), като функция на бройките и диаметъра (ф, mm).
Армировка-стремена – диалог за преглед и контрол на въведена армировка (площ, cm2), като функция на срезност, бройки и диаметъра (ф, mm).
Сорт – автоматично стръскване размера или замяна (редактиране) на стрингове във файл за постигане на по-икономичен размер на файла.
Импорт/Експорт DWG/DXF – възможности за работа с чертежи от други CAD системи.
Стойност – сумиране по количества и стойност на отделни обекти (spc).
Подготовка на език – възможности за настройка на работата с различни езици. Стандартно поддържани български и английски,

 

Помощни модули

Система за поддръжка – нивото на достъп на потребителите за съответната инсталация.
Конфигуриране – настойва се системата за работа (цветове, бутони, менюта, звуци, време и др.).
Помощ – помощен файл във формат (chm).
Мултимедия – филми за обучение на работа със системата ~6 часа.
Вътрешен Taskreplicas relojes